Lista chorób rzadkich

 Opisanych na blogu:


***

Docelowo opisane zostanie 300 chorób. 
Na dzień dzisiejszy w kolejce do opisania jest 72. 
Wpisy trzeba też aktualizować, stąd ograniczenie liczbowe. 
Dla jednej osoby jest niemożliwe opracowywanie i aktualizowanie większej liczby chorób.
Jeśli ktoś chce pomóc (pro bono) 
w przygotowywaniu opisów, proszę o mail: 


***
 1. Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
 2. Aarskoga-Scotta zespół
 3. Abernethy'ego malformacja - wrodzona pozawątrobowa przetoka wrotno-systemowa
 4. Achondroplazja
 5. Adrenoleukodystrofia
 6. Alexandra choroba
 7. Alkaptonuria
 8. Alporta zespół
 9. Analgezja wrodzona
 10. Anencefalia - bezmózgowie
 11. Andersen-Tawila zespół
 12. Angelmana zespół
 13. Amputacje kończyn wrodzone
 14. Aperta zespół
 15. Argininobursztynianowa kwasica/acyduria
 16. Argyria
 17. Arlekinowa rybia łuska - płód Arlekin
 18. Autobrowaru zespół
 19. Bainbridge'a-Ropers'a zespół
 20. Bartha zespół - kwasica 3-metyloglutakonowa typu II
 21. Battena choroba - ceroidolipofuscynoza neuronalna 
 22. Bealsa zespół - wrodzona przykurczowa arachnodaktylia
 23. Beckwitha-Wiedemanna zespół 
 24. Behçeta choroba
 25. Birk-Barel zespół 
 26. Blomstrand letalna chondrodysplazja  
 27. Cabezasa zespół - niespecyficzna związana z chromosomem X niepełnosprawność umysłowa
 28. Canavan choroba
 29. Capgrasa zespół 
 30. Castlemana choroba
 31. CHARGE zespół
 32. Cherubizm
 33. CHILD zespół
 34. Child Frozen in Time 
 35. Cholera
 36. Chondrodysplazja punktowa
 37. Churga-Strauss zespół
 38. Cobba zespół
 39. Cornelii de Lange zespół 
 40. Cri du Chat zespół - zespół kociego krzyku
 41. Crushmanna-Steinerta choroba - dystrofia miotoniczna
 42. Cystynoza
 43. Częściowa trisomia ramienia długiego chromosomu 11
 44. De Barsy zespół
 45. Delecja 10q26 
 46. Delecje ramienia długiego chromosomu 6 (del6q)
 47. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 6 (del6p)
 48. Delecja terminalna ramienia długiego chormosomu 7
 49. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 9 (del9p)
 50. DeSanto-Shinawi zespół
 51. Dandy-Walkera zespół
 52. Dehydrogenazy acylokoencymu A bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych niedobór (VLCAD)
 53. Dehydrogenazy acylokoenzymu A średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych niedobór (MCAD)
 54. Dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu niedobór
 55. Dercuma choroba 
 56. Desmosis coli
 57. Devica zespół
 58. Diastroficzna dysplazja 
 59. DiGeorge'a zespół
 60. Donohue zespół
 61. Dravet zespół
 62. Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku - RDP
 63. Ehlersa-Danlosa zespół 
 64. Ektodermalna dysplazja
 65. Emanuel zespół
 66. Encefalomiopatia mitochondrialna
 67. Erytromelalgia
 68. Fabry'ego choroba 
 69. Fahra choroba
 70. Fenyloketonuria
 71. Fregoliego zespół 
 72. Gangliozydoza GM1
 73. Gauchera choroba
 74. Geleofizyczna dysplazja
 75. Glikogenoza - wprowadzenie
 76. Glikogenoza typu I a i b - choroba von Gierkego
 77. Glikogenoza typu III a i b - zespół Forbesa-Coriego
 78. Glikogenoza typu VI - choroba Hersa 
 79. Glikogenoza typu IX 
 80. Glikogenoza typu XI - zespół Fanconiego-Bickela
 81. Glutarowa kwasica typu I 
 82. Glutarowa kwasica typu II
 83. Goldenhara zespół
 84. Gorlina-Goltza zespół
 85. Greenberg'a dysplazja
 86. Guillaina-Barrégo zespół
 87. Guzowate stwardnienie
 88. Hematohydrozja
 89. Hemochromatoza dziedziczna
 90. Hemofilia A
 91. Heterotopie istoty szarej
 92. Hialinoza uogólniona dziecięca 
 93. Hiperamonemia typu II, wrodzony niedobór OTC
 94. Hipertrichoza wrodzona uogólniona
 95. Hipofosfatazja
 96. Hipohydrotyczna dysplazja ektodermalna
 97. Hipoplazja serca lewego - HLHS
 98. Histiocytoza z komórek Langerhansa
 99. Homocystynuria
 100. Huntingtona choroba
 101. Idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne
 102. Insulinoma - wyspiak trzustki wydzielający insulinę
 103. Inwersja pericentryczna chromosomu 9 (uznawana za rodzaj kariotypu)
 104. Jacobsena zespół - zespół delecji terminalnej 11q
 105. Joubert zespół 
 106. Kabuki zespół 
 107. Kampomeliczna dysplazja
 108. Karboksylazy 3-metylokrotonyl-CoA niedobór (3-MCC)
 109. Kardiomiopatia restrykcyjna
 110. Kartagenera zespół
 111. Kinazy glicerolowej niedobór
 112. Kleefstra zespół
 113. Klippla-Feila zespół
 114. Krabbego choroba
 115. Kręgowo-nasadowo-przynasadowa dysplazja typu Strudwicka 
 116. Kręgowo-nasadowa dysplazja wrodzona
 117. Kufsa choroba
 118. Kwasica 3-metyloglutakonowa z zaćmą, zajęciem układu nerwowego i neutropenią
 119. Kwasica 3-metyloglutakonowa z głuchotą, encefalopatią i Leigh-podobnym zespołem (MEGDEL)
 120. Lamberta-Eatona zespół
 121. Larsena zespół
 122. LCHAD deficyt
 123. Leigha zespół
 124. Lescha-Nyhana zespół
 125. Leukoencefalopatia z zanikającą istotą białą mózgu
 126. Lewandowsky'ego-Lutz'a dysplazja
 127. Liazy adenylobursztynianowej deficyt - niedobór ADSL
 128. Łamliwość kości wrodzona
 129. Marfana zespół
 130. Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera zespół
 131. MCAD deficyt
 132. Meckela zespół
 133. MED13L zespół haploinsuficjencji (opóźnienie rozwoju z dysmorfią twarzową i/lub bez wad serca )
 134. Melnick-Needles zespół
 135. Menkesa choroba
 136. Miastenia
 137. Mikrodelecja 2q33.1
 138. Mioklonie podniebienia miękkiego
 139. Miopatie wrodzone
 140. Mukopolisacharydoza typu 1H - zespół Hurler
 141. Mukowiscydoza
 142. MULIBREY niskorosłość
 143. Nagera zespół
 144. Naprzemienna hemiplegia dziecięca - AHC
 145. NARP zespół 
 146. Neuroendokrynne guzy
 147. Niedobór alfa1-antytrypsyny
 148. Neurofibromatoza - choroba von Recklinghausena 
 149. Niemanna-Picka choroba
 150. Obręczowo-kończynowe dystrofie
 151. Ondyny klątwa
 152. Ośrodkowa moczówka prosta
 153. Pallistera-Hall zespół 
 154. Pallistera-Killian zespół
 155. Pasożytnicze bliźnięta
 156. Perlmana zespół
 157. Pęcherzowe oddzielanie naskórka 
 158. Pęcherzyca IgA
 159. Phelan-McDermid - delecja 22q13
 160. Pica
 161. Pierre-Robin sekwencja
 162. Pierścieniowy chromosom 13
 163. Pierwotna dyskineza rzęsek
 164. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
 165. POEMS zespół
 166. Poprzeczny rozszczep twarzy
 167. Postępująca heteroplazja kostna
 168. Porfiria erytropoetyczna wrodzona
 169. Progeria
 170. Propionowa kwasica 
 171. Przynasadowa dysplazja typu Jansena
 172. Przynasadowe dysplazje - Schmida i McKusicka
 173. Pseudohypoparatyroidyzm typu 1A - rzekoma niedoczynność przytarczyc
 174. Rdzeniowy zanik mięśni - SMA
 175. Retta zespół 
 176. Reye'a zespół 
 177. Rickera choroba - dystrofia miotoniczna typu 2 
 178. Rodzinne migreny hemiplegiczne - FHM
 179. Rozszczep kręgosłupa
 180. Rubinsteina-Taybiego zespół
 181. Sacharazy-izomaltazy wrodzony niedobór (zespół autobrowaru)
 182. SAPHO zespół
 183. Seckela zespół 
 184. Segawy zespół, dystonia wrażliwa na dopaminę 
 185. Sercowo-twarzowo-skórny zespół
 186. Shwachmana-Diamonda zespół
 187. Sjögrena zespół
 188. Sneddona-Wilkinsona choroba
 189. Smitha-Lemliego-Opitza zespół 
 190. Smith-Magenis zespół
 191. Sotosa zespół
 192. Sudeck'a zespół - zespół odruchowej dystrofii współczulnej
 193. Suszonej śliwki zespół
 194. SWAN - zespoły chorobowe bez nazwy
 195. Syreny zespół 
 196. Sztywnego człowieka zespół
 197. Takayasu choroba
 198. Tako-Tsubo zespół - zespół złamanego serca
 199. Tanatoforyczna dysplazja
 200. Tay-Sascha choroba 
 201. Tetra-amelia zespół - amelia totalna 
 202. Tetrasomia 18
 203. Toczeń rumieniowaty układowy
 204. Toriello-Careya zespół
 205. Tracher-Collins zespół 
 206. Transaldolazy niedobór, TALDO zespół
 207. Trichotillomania
 208. Trisomia 22 kompletna
 209. Trisomia mozaikowa chromosomu 9
 210. Tyfus plamisty
 211. Tyrozynemia typu I
 212. Ushera zespół
 213. Westa zespół 
 214. Wiedemanna-Steinera zespół
 215. Williamsa zespół
 216. Wilsona choroba
 217. Wolfa-Hirschhorna zespół
 218. Wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych - CFTD
 219. Wrodzony zespół miasteniczny
 220. Zanikowe boczne stwardnienie - SLA
 221. Zapętlanie tętnicy kręgowej - VALF (rzadka przyczyna szyjnej radikulopatii)
 222. Żebra szyjnego zespół