Lista chorób rzadkich

 Opisanych na blogu:


***

Docelowo opisane zostanie 300 chorób. 
Na dzień dzisiejszy w kolejce do opisania jest 72. 
Wpisy trzeba też aktualizować, stąd ograniczenie liczbowe. 
Dla jednej osoby jest niemożliwe opracowywanie i aktualizowanie większej liczby chorób.
Jeśli ktoś chce pomóc (pro bono) 
w przygotowywaniu opisów, proszę o mail: 


***
 1. Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
 2. Aarskoga-Scotta zespół
 3. Abernethy'ego malformacja - wrodzona pozawątrobowa przetoka wrotno-systemowa
 4. Achondroplazja 
 5. Achromatopsja
 6. Adrenoleukodystrofia
 7. Alexandra choroba
 8. Alkaptonuria
 9. Alporta zespół
 10. Alströma zespół
 11. Analgezja wrodzona
 12. Anencefalia - bezmózgowie
 13. Andersen-Tawila zespół
 14. Angelmana zespół
 15. Amputacje kończyn wrodzone
 16. Aperta zespół
 17. Argininobursztynianowa kwasica/acyduria
 18. Argyria
 19. Arlekinowa rybia łuska - płód Arlekin
 20. Autobrowaru zespół
 21. Bainbridge'a-Ropers'a zespół
 22. Bartha zespół - kwasica 3-metyloglutakonowa typu II
 23. Battena choroba - ceroidolipofuscynoza neuronalna 
 24. Bealsa zespół - wrodzona przykurczowa arachnodaktylia
 25. Beckwitha-Wiedemanna zespół 
 26. Behçeta choroba
 27. Birk-Barel zespół 
 28. Blomstrand letalna chondrodysplazja  
 29. Cabezasa zespół - niespecyficzna związana z chromosomem X niepełnosprawność umysłowa
 30. Canavan choroba
 31. Capgrasa zespół 
 32. Castlemana choroba 
 33. Charcota-Mariego-Tootha zespół
 34. CHARGE zespół
 35. Cherubizm
 36. CHILD zespół
 37. Child Frozen in Time 
 38. Cholera
 39. Chondrodysplazja punktowa
 40. Churga-Strauss zespół
 41. Cobba zespół
 42. Cornelii de Lange zespół 
 43. Creutzfeldta-Jakoba choroba
 44. Cri du Chat zespół - zespół kociego krzyku
 45. Crushmanna-Steinerta choroba - dystrofia miotoniczna
 46. Currarino zespół
 47. Cystynoza
 48. Częściowa trisomia ramienia długiego chromosomu 11
 49. De Barsy zespół
 50. Delecja 10q26 
 51. Delecje ramienia długiego chromosomu 6 (del6q)
 52. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 6 (del6p)
 53. Delecja terminalna ramienia długiego chormosomu 7
 54. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 9 (del9p)
 55. DeSanto-Shinawi zespół
 56. Dandy-Walkera zespół
 57. Dehydrogenazy acylokoencymu A bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych niedobór (VLCAD)
 58. Dehydrogenazy acylokoenzymu A średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych niedobór (MCAD)
 59. Dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu niedobór
 60. Dercuma choroba 
 61. Desmosis coli
 62. Devica zespół
 63. Diastroficzna dysplazja 
 64. DiGeorge'a zespół
 65. Donohue zespół
 66. Dravet zespół
 67. Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku - RDP
 68. Ehlersa-Danlosa zespół 
 69. Ektodermalna dysplazja
 70. Emanuel zespół
 71. Encefalomiopatia mitochondrialna
 72. Erytromelalgia
 73. Fabry'ego choroba 
 74. Fahra choroba
 75. Fenyloketonuria
 76. Fregoliego zespół 
 77. Gangliozydoza GM1
 78. Gauchera choroba
 79. Geleofizyczna dysplazja
 80. Glikogenoza - wprowadzenie
 81. Glikogenoza typu I a i b - choroba von Gierkego
 82. Glikogenoza typu III a i b - zespół Forbesa-Coriego
 83. Glikogenoza typu VI - choroba Hersa 
 84. Glikogenoza typu IX 
 85. Glikogenoza typu XI - zespół Fanconiego-Bickela
 86. Glutarowa kwasica typu I 
 87. Glutarowa kwasica typu II
 88. Goldenhara zespół
 89. Gorlina-Goltza zespół
 90. Greenberg'a dysplazja
 91. Guillaina-Barrégo zespół
 92. Guzowate stwardnienie
 93. Hematohydrozja
 94. Hemochromatoza dziedziczna
 95. Hemofilia A
 96. Heterotopie istoty szarej
 97. Hialinoza uogólniona dziecięca 
 98. Hiperamonemia typu II, wrodzony niedobór OTC
 99. Hiperkaliemiczne porażenie okresowe
 100. Hipertrichoza wrodzona uogólniona
 101. Hipofosfatazja
 102. Hipohydrotyczna dysplazja ektodermalna
 103. Hipokaliemiczne porażenie okresowe
 104. Hipoplazja serca lewego - HLHS
 105. Histiocytoza z komórek Langerhansa
 106. Homocystynuria
 107. Hortona choroba - olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
 108. Hortona zespół - klasterowy ból głowy 
 109. Huntingtona choroba
 110. Idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne
 111. Insulinoma - wyspiak trzustki wydzielający insulinę
 112. Inwersja pericentryczna chromosomu 9 (uznawana za rodzaj kariotypu)
 113. Jacobsena zespół - zespół delecji terminalnej 11q
 114. Joubert zespół 
 115. Kabuki zespół 
 116. Kampomeliczna dysplazja
 117. Karboksylazy 3-metylokrotonyl-CoA niedobór (3-MCC)
 118. Kardiomiopatia restrykcyjna
 119. Kartagenera zespół
 120. Kinazy glicerolowej niedobór
 121. Kleefstra zespół
 122. Klippla-Feila zespół
 123. Koitalne bóle głowy
 124. Krabbego choroba
 125. Kręgowo-nasadowo-przynasadowa dysplazja typu Strudwicka 
 126. Kręgowo-nasadowa dysplazja wrodzona
 127. Kufor-Rakeb zespół
 128. Kufsa choroba
 129. Kwasica 3-metyloglutakonowa z zaćmą, zajęciem układu nerwowego i neutropenią
 130. Kwasica 3-metyloglutakonowa z głuchotą, encefalopatią i Leigh-podobnym zespołem (MEGDEL)
 131. Lamberta-Eatona zespół
 132. Larsena zespół
 133. LCHAD deficyt
 134. Leigha zespół
 135. Lescha-Nyhana zespół
 136. Leukoencefalopatia z zanikającą istotą białą mózgu
 137. Lewandowsky'ego-Lutz'a dysplazja
 138. Liazy adenylobursztynianowej deficyt - niedobór ADSL
 139. Łamliwość kości wrodzona
 140. Marfana zespół
 141. Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera zespół
 142. MCAD deficyt
 143. Meckela zespół
 144. MED13L zespół haploinsuficjencji (opóźnienie rozwoju z dysmorfią twarzową i/lub bez wad serca )
 145. Melnick-Needles zespół
 146. Menkesa choroba
 147. Miastenia
 148. Mikrodelecja 2q33.1
 149. Mioklonie podniebienia miękkiego
 150. Miopatie wrodzone
 151. Moyamoya choroba
 152. Mukopolisacharydoza typu 1H - zespół Hurler
 153. Mukowiscydoza
 154. MULIBREY niskorosłość
 155. Nagera zespół
 156. Naprzemienna hemiplegia dziecięca - AHC
 157. NARP zespół 
 158. Neuroendokrynne guzy
 159. Niedobór alfa1-antytrypsyny 
 160. NISCH zespół
 161. Neurodegeneracja związana z odkładaniem żelaza - NBIA
 162. Neurofibromatoza - choroba von Recklinghausena 
 163. Niemanna-Picka choroba
 164. Obręczowo-kończynowe dystrofie
 165. Ondyny klątwa
 166. Ośrodkowa moczówka prosta
 167. Pallistera-Hall zespół 
 168. Pallistera-Killian zespół
 169. Pasożytnicze bliźnięta
 170. Perlmana zespół
 171. Pęcherzowe oddzielanie naskórka 
 172. Pęcherzyca IgA
 173. Phelan-McDermid - delecja 22q13
 174. Pica
 175. Pieprzu i soli zespół - niedobór syntazy gangliozydu GM3
 176. Pierre-Robin sekwencja
 177. Pierścieniowy chromosom 13
 178. Pierwotna dyskineza rzęsek
 179. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
 180. POEMS zespół
 181. Polimikrogyria - drobnozakrętowość mózgu
 182. Poprzeczny rozszczep twarzy
 183. Postępująca heteroplazja kostna
 184. Porfiria erytropoetyczna wrodzona
 185. Progeria
 186. Prolidazy niedobór
 187. Propionowa kwasica 
 188. Przynasadowa dysplazja typu Jansena
 189. Przynasadowe dysplazje - Schmida i McKusicka
 190. Pseudohypoparatyroidyzm typu 1A - rzekoma niedoczynność przytarczyc
 191. Pseudoxanthoma elasticum
 192. Rdzeniowy zanik mięśni - SMA
 193. Retta zespół 
 194. Reye'a zespół 
 195. Rickera choroba - dystrofia miotoniczna typu 2 
 196. Rodzinne migreny hemiplegiczne - FHM
 197. Rozszczep kręgosłupa
 198. Rubinsteina-Taybiego zespół
 199. Sacharazy-izomaltazy wrodzony niedobór (zespół autobrowaru)
 200. SAPHO zespół
 201. Seckela zespół 
 202. Segawy zespół, dystonia wrażliwa na dopaminę 
 203. Sercowo-twarzowo-skórny zespół
 204. Shwachmana-Diamonda zespół
 205. Sjögrena zespół
 206. Skombrotoksizm - zatrucie psującą się rybą
 207. Sneddona-Wilkinsona choroba
 208. Smitha-Lemliego-Opitza zespół 
 209. Smith-Magenis zespół
 210. Sotosa zespół
 211. Sudeck'a zespół - zespół odruchowej dystrofii współczulnej
 212. Suszonej śliwki zespół
 213. SWAN - zespoły chorobowe bez nazwy
 214. Syreny zespół 
 215. Sztywnego człowieka zespół
 216. Takayasu choroba
 217. Tako-Tsubo zespół - zespół złamanego serca
 218. Tanatoforyczna dysplazja
 219. Tay-Sascha choroba 
 220. Tetra-amelia zespół - amelia totalna 
 221. Tetrasomia 18
 222. Tibial hemimelia - wrodzony brak piszczeli
 223. Toczeń rumieniowaty układowy
 224. Toriello-Careya zespół
 225. Tracher-Collins zespół 
 226. Transaldolazy niedobór, TALDO zespół
 227. Trichotillomania
 228. Trisomia 22 kompletna
 229. Trisomia mozaikowa chromosomu 9
 230. Tyfus plamisty
 231. Tyrozynemia typu I
 232. Ushera zespół
 233. Westa zespół 
 234. Wiedemanna-Steinera zespół
 235. Williamsa zespół
 236. Wilsona choroba
 237. Wolfa-Hirschhorna zespół
 238. Wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych - CFTD
 239. Wrodzony zespół miasteniczny
 240. Zanikowe boczne stwardnienie - SLA
 241. Zapętlanie tętnicy kręgowej - VALF (rzadka przyczyna szyjnej radikulopatii)
 242. Zespół napadowego bólu ekstremalnego
 243. Żebra szyjnego zespół

96 komentarzy:

 1. A coś o "desmosis cooli" będzie .Bardzo proszę Trudno coś konkretnego znaleźć na temat tej choroby .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tekst o desmosis już jest: http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2014/02/desmosis-coli-choroba-zagadka.html

   Usuń
  2. Zespół Sneddona-Wilkonsona / Dermatitis subcornealis pustulosa / trudno coś konkretnego znaleźć na temat tej choroby Pęcherzyk

   Usuń
 2. A ja poproszę o coś nt. Rubinstein Tayby Syndrome

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będzie również, ale proszę cierpliwie czekać :) Już wpisany został na listę.

   Usuń
 3. Ja poproszę informacje nt. niedoboru alfa 1-antytrypsyny

  OdpowiedzUsuń
 4. Dysplazja Ektodermalna

  OdpowiedzUsuń
 5. zespół CHARGE

  OdpowiedzUsuń
 6. Zespół przewlekłego zmęczenia... Wiem, potrzeba czasu
  Pozdrawiam ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. poprosze inf o POPRZECZNYM ZAPALENIU RDZENIA KREGOWEGO,PROCES LECZENIA,DZIEKUJE,ELA

  OdpowiedzUsuń
 8. Witam
  Ciekawa strona. Czy beda dostpne jakies informacje na temat zespolu CFC tj sercowo-twarzowo-skorny?

  OdpowiedzUsuń
 9. Będą, proszę o cierpliwość. :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Choruję na mioklonię podniebienia i mięsni śródusznych :(

  OdpowiedzUsuń
 11. Choruję na Erytromelalgię wtórną połącząną z niewiadomego pochodzenia procesem autoimmulologicznym.Minęło wiele bardzo ciężkich lat zanim dowiedziałam się co mi dolega.Odbyłam setki wizyt i jedyne co proponują lekarze to ogromne ilości bardzo silnych substancji znieczulających.Moje życie to przepalający ból w nogach,rękach i głowie,całą dobę.Brałam już wszystko co istnieje,w tej chwili już tylko buprenorfina i neuroleptyki.Nie ma godziny bez bólu,nie ma jednego normalnego dnia,nie ma zwyczajnie przespanej nocy.Niestety nie widzę tej jednostki chorobowej na liście chorób rzadkich.Bardzo proszę o informacje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Pani, nie ma tej choroby tu w spisie, ponieważ jeszcze nie ma jej opisanej na blogu. Pracuję aktualnie nad dwoma opisami, Pani choroba będzie trzecia w kolejce. Poza tym byłabym wdzięczna za kontakt na mail: kasiaziaja@gmail.com

   Usuń
 12. O zespole Sotosa chętnie poczytam...

  OdpowiedzUsuń
 13. W spisie brak rzadkich lekoopornych epilepsji Zespółu Lennoxa-Gastauta , Zespółu Doose ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W spisie są choroby, które zostały już na blogu opisane. Wpiszę je do planów i pewnie za jakiś czas się pojawią opisy i pozycja w tutejszej liczbie chorób rzadkich.

   Usuń
 14. witam, homocystynuria!!!

  OdpowiedzUsuń
 15. witam.alkaptonuria!!!!

  OdpowiedzUsuń
 16. Czy ktoś moze mi pomoc podejrzewają u mnie zespół Valf nic nie mogę znaleźć nt tego schorzenia. W rezonans jest tylko ze są to skrecone tetnice kregow i dlatego mam problemy z szyjnym odcinkiem kregoslupa.. dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę się upewnić, czy nazwa podana powyżej jest prawidłowa.

   Usuń
  2. Tak jest poprawna. Zespół VALF. Jeżeli można to poproszę do Pani maila w celu przesłania dokumentacji medycznej.

   Usuń
 17. A mój synek ma podejrzenie zespołu Ehlersa Danlosa a młodszy Aberrację Stukturalną Chromosomu 9...

  OdpowiedzUsuń
 18. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby? Czy jest to również rzadka choroba? W internecie mało informacji, nie pokrywających się

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapalenie wątroby jest dosyć rzadka, ale jest dużo rodzajów "odrzucania" poszczególnych organów. Ja mam autoimmunologiczne zapalenie wątroby

   Usuń
 19. Nigdzie nic nie mogę znaleźć, a zdiagnozowano u syna HABC -zespół hipomielinizacji z zanikiem zwojów podstawnych i móżdżku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, na chwilę obecną nie jest jeszcze opisany tu na blogu. Podsyłam link do abstraktu o HABC: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15944912

   Usuń
 20. Brakuje jeszcze choroby Willego - Pradera.

  OdpowiedzUsuń
 21. Witam, mój syn choruje na Zespół Lesch-Nyhana, to bardzo rzadka choroba - czy mogę liczyć na jej opisanie?
  Pozdrawiam serdecznie
  Kasia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, ale chyba dopiero pod koniec maja...

   Usuń
  2. witam mój syn ma podejrzenie tego zespołu czy mogę prosic o adres e mail ? żeby porozmawiać . będę bardzo wdzięczna . pozdrawiam dominika

   Usuń
 22. Witam
  Fajnie by było dodać jeszcze i Twardzinę układową (sklerodermię)
  Bardzo bym o to prosiła

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 23. Witam, Zespół Potocki -Lupski mikroduplikacja w regionie 17p11.2. Choroba została zdiagnozowana u mojego 2-letniego synka i jest po krótce opisana. Jeśli miałaby Pani więcej informacji na ten temat to będę wdzięczna.
  Dziękuję i pozdrawiam
  Justyna

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam ja i moja córka mamy zespół gorlina getsa lekarz mówi że to rzatka choroba ale nie jest wpisana

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A nie Gorlina-Goltza? Jest to choroba rzadka. Na blogu - co jest napisane u samej góry - zamieszczone są choroby, które są opisane na blogu, a nie wszystkie. Wszystkich nie da się tu zamieścić. Zapewne około 300 zostanie opisane na blogu i na tym może być koniec, ponieważ opisy trzeba też aktualizować.

   Usuń
  2. http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2015/08/zespo-gorlina-goltza-zespo-znamionowych.html

   Usuń
  3. na liscie brakuje twardziny układowej, również rzadkiej choroby autoimmulogicznej.

   Usuń
 25. Mogła by mi pani powiedzieć coś wiėcej ozespole Gorlina Goltza bo w genetyce pani powiedziała że badania są za drogie i nie refundowane i pozostało nam sie modlić a lekarze odesłali do internetu

  OdpowiedzUsuń
 26. Witam
  U mojego brata w tym roku zdiagnozowano zespół Sapho, nie posiadam zbyt dużo informacji na ten temat, czy mogłabym prosić Panią o bardziej szczegółowy opis tej choroby?

  OdpowiedzUsuń
 27. czy ktoś z państwa miał styczność z choroba opsoklonie mioklonie u dziecka bez neuroblastoma,jesli tak proszę o pomoc,juz nie wiem gdzie mam się zwrocic.jestem ojcem 4 letniej dziewczynki.dziekuje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Informacje o tym zespole znajdują się tutaj: http://cornetis.pl/artykul/5100.html

   Usuń
 28. czy macie jakies informacje o zespole Emanuel

  OdpowiedzUsuń
 29. Będę wdzięczna za opisanie mojej rzadkiej choroby genetycznej o nazwie "dysplazja kampomeliczna". Poszukuję też innych osób z diagnozowaną taką chorobą, aby dowiedzieć się jak inni sobie radzą z codziennym życiem i przede wszystkim, ile jest takich osób w Polsce i na świecie. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam, Gosia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę: http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2015/10/dysplazja-kampomeliczna.html

   Usuń
 30. Czy mogę prosić o opisanie rzadkiej choroby genetycznej Wrodzony Zespół Miasteniczny ( w naszym przypadku związany z mutacja w genie RAPSN). Choroba została zdiagnozowana u mojego rocznego synka, jest krótko opisana i może Pani posiada więcej informacji.
  Z góry dziękuje i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 31. Witam, u syna zdiagnozowano delecję długiego ramienia chromosomu 6q (6q25.2q25.3).
  Czy jest szansa na opisanie w/w delecji?

  OdpowiedzUsuń
 32. Witam, a czy opisana będzie również delecja 6q - długiego ramienia?

  OdpowiedzUsuń
 33. My mamy delecję krótkiego ramienia chromosomu 6. Zapraszamy do kontaktu facebook.com/KrzysBulczak lub BoWspanialeJestZycie@blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 34. Jeszcze zespół Ebsteina. Sama to mam

  OdpowiedzUsuń
 35. Zespół Walkera Warburga. Moja dwuletnia córka ma podejrzenie tej choroby.

  OdpowiedzUsuń
 36. u mojej córki stwierdzono "marker z chromosomu 18".co to jest?czy są podobne przypadki?gdzie szukać informacji?
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 37. WITAM SERDECZNIE.Zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji na temat choroby 9p 21 Delecta.Nasz Synek urodził się z tą chorobą genetycznzną.Lekarze niewiele pomagają i tak mało o tym wiemy.PROSZĘ POMÓŻCIE. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 38. Zespół Muckle’a-Wellsa. Wiem, że niezwykle rzadkie schorzenie ale przez brak w wykazie chorób rzadkich niezwykle trudno ubiegać się o pomoc w leczeniu.
  Beata

  OdpowiedzUsuń
 39. Dzień dobry,
  Zespół Ebsteina i HRHS, czy będą opisane?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będą, bo są w kolejce, ale trzeba długo poczekać.

   Usuń
 40. Zespol PHACES

  OdpowiedzUsuń
 41. Dzień dobry, Chciałam zapytać czy zwłóknienie zaotrzewnowe (choroba Ormonda) nie jest chorobą rzadką? Mąż choruje na tę chorobę i nie możemy znaleźć żadnego ośrodka, który podjąłby się jego leczenia.

  OdpowiedzUsuń
 42. witwm moja corka choruje od 2 lat na zespol kinsbornea i opskolonie mioklonie . proszę o pomoc gdzie można się leczyc

  OdpowiedzUsuń
 43. Wspaniała strona, podziwiam ogrom pracy w nią włożonej!!!

  OdpowiedzUsuń
 44. Witam.
  Można jeszcze do tej listy dorzucić Zespół Chiari. Po informacje zapraszam do grupy na Facebooku " Zespół Chiari i jamistość rdzenia ".
  Chętnie dostarczę materiały do opisu tej choroby rzadkiejest. Pozdrawiam
  Ania

  OdpowiedzUsuń
 45. Witam. Czy choroba charcota-marie-tooth(dziedziczna neuropatia czuciowo-ruchowa) zalicza się do chorb rzadkich?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze tak: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=EN&Expert=166

   Usuń
 46. Witam. Interesuje mnie zespół Jenue. Ma Pani o nim jakieś informacje? Genetycy od 11 lat nie potrafią zdiagnozować mojego dziecka, wciąż nie wiemy jak nazywa się nasz wróg

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://www.orpha.net/data/patho/PL/ZespJeunea-PLplAbs283.pdf

   Usuń
 47. Witam.
  Czy będzie coś na temat Zespołu Kearnsa-Sayre’a?

  OdpowiedzUsuń
 48. Zapraszamy do kontaktu rodziców dzieci chorych na alkaptonurię.
  W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęliśmy program opieki na dziećmi z tą chorobą.
  Zapraszamy do kontaktu przez stronę www.alkaptonuria.pl

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam czy jest szansa na jakies informacje o delecji w chromosomie 16?

  OdpowiedzUsuń
 50. Szukam informacje na temat zespołu Bindera

  OdpowiedzUsuń
 51. Szukam informacji na temat choroby - leukodystrofii (van der Knaapa). Zostało to u mnie stwierdzone, a w polskim internecie nie ma nic na ten temat. Są jedynie pojedyncze informacje na temat choroby na zagranicznych portalach, gdzie piszą, że na świecie 5-10 osób ma tę chorobę.

  OdpowiedzUsuń
 52. A cuchnięcie całego ciała, którego żaden lekarz nie jest w stanie zdiagnozować? Męczę się już z tym 30 lat, reemisje i wznowy. Pomocy!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może to trimetyloaminuria? Niedobór enzymu utleniającego trimetyloaminę.

   Usuń
 53. Nadciśnienie płucne u dziecka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za bardzo ciekawą sugestię. Pozdrawiam!

   Usuń
 54. Pani Kasiu, czy planuje Pani także opisać chorobę wegenera?
  Pozdrawiam Bogdan

  OdpowiedzUsuń
 55. A czy zespół Axenfelda-Riegera bedzie na tej liście?

  OdpowiedzUsuń
 56. Witam. Ja proszę o Pitt Hopkins syndrome.

  OdpowiedzUsuń
 57. Będzie może planowany wpis o chorobie San Flippo? Niedawno pojawił się lek łagodzący objawy, opracowany przez polski zespół dra Grzegorza Węgrzyna.

  OdpowiedzUsuń
 58. Witam, czy jest szans na wiecej informacji dotyczacej terminalnej duplikacji chromosomu pary 2 (2p25.3-p25.2) oraz terminalna delecja chromosomu pary 12 (12p33.33-p12.32).
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 59. Witam, czy jest szans na wiecej informacji dotyczacej terminalnej duplikacji chromosomu pary 2 (2p25.3-p25.2) oraz terminalna delecja chromosomu pary 12 (12p33.33-p12.32).
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 60. Zespół Schmidta Fraccaro.Rzadka choroba genetyczna.Córka lat 5 szukam pomocy.

  OdpowiedzUsuń
 61. Witam. Czy będą informacje o Zespole Nijmegen?

  OdpowiedzUsuń
 62. Zespół OMS (opsoklonii-mioklonii) in. Zespoł Kinsbourna

  OdpowiedzUsuń
 63. Ataksja Friedricha

  OdpowiedzUsuń