wtorek, 29 kwietnia 2014

Zespół Dravet - ciężka miokoloniczna padaczka niemowląt

Zespół Dravet to jedna z poważniejszych, uwarunkowanych genetycznie encefalopatii (uszkodzenie mózgu) przybierająca postać lekoopornej padaczki u dzieci. Charakteryzuje się występowaniem napadów toniczno-klonicznych i mioklonicznych (wyjaśnienie pojęć >> tutaj) u początkowo zdrowych dzieci. Najczęściej są indukowane (wywoływane) przez gorączkę i mogą doprowadzić do deficytów poznawczych oraz ruchowych.

Inne nazwy choroby: Dravet Syndrome, DS, Severe Myoclonic Epilepsy of Infancy (SMEI), ciężka miokloniczna padaczka niemowląt, epilepsy with polymorphic seizures, polymorphic epilepsy in infancy (PMEI)

Rozpowszechnienie:
1:20 000 – 1:40 000 żywych urodzeń

Przyczyny i dziedziczenie: w około 79% przypadków stwierdza się mutacje w genie SCN1A. Choroba jest dziedziczona autosomalnie dominująco.

Objawy i diagnostyka
Spektrum objawów jest różnie nasilone; od braku symptomów, przez napady związane z gorączkami, po bardziej wyraziste cechy zespołu. Oto zasadnicze objawy zespołu Dravet:
 1. Początek objawów przed pierwszym rokiem życia.
 2. Mutacja w genie SCN1A (rzadziej w genach: SCN9A, SCN2B, PCDH19, GABRG2, a także dwie nowo odkryte mutacje w genach: GABRA1 i STXBP1).
 3. Pierwsze EEG zazwyczaj jest w normie, kolejne - około 4. roku życia - nieprawidłowe. Badania metaboliczne w normie. Rezonans magnetyczny głowy w normie.
 4. Wczesne objawy są na ogół przedłużającymi się drgawkami gorączkowymi lub stanem padaczkowym (napad trwa dłużej niż pół godziny).
 5. Czynniki wywołujące napad: nieznaczny wzrost temperatury ciała, nagłe wahania temperatury, ciepła kąpiel, wysiłek fizyczny, szczepionki, choroby, wzburzenia emocjonalne, migające światło, patrzenie na wzory geometryczne.
 6. Połowicze napady konwulsji, miokloniczne, uogólnione toniczno-kloniczne, "nieobecności", nietypowe napady nieświadomości i niedrgawkowe napady z lub bez gorączki, pojawiające się w miarę przybywania lat ("napad mrugającego oka", który może być napadem mioklonicznym lub atypowej nieświadomości, powszechnie występujący u małych dzieci; przedłużające się napady padaczkowe, stan padaczkowy, niekonwulsyjny stan padaczkowy; napady są oporne na leczenie i konieczne bywa stosowanie kilku leków). Napady mogą występować także w nocy.
 7. Napady typu obtundation status (obniżonej czujności), co oznacza niekonwulsyjne napady padaczkowe z zaburzeniami świadomości o zmiennym czasie trwania; od godzin, do dni; obecne są zmiany w EEG
 8. Niemowlęta przed występowaniem napadów rozwijają się typowo.
 9. Około drugiego roku życia obserwuje się opóźnienie i cofnięcie rozwoju - w różnym stopniu. Powszechne stają się zaburzenia koncentracji, zachowania, autystyczne i snu.
 10. Bolesne zaburzenia ortopedyczne wynikające z niskiego napięcia mięśniowego, pronacji (rotacja wewnętrzna) i nieprawidłowego chodu.
 11. Z biegiem czasu pojawia się niezborność ruchowa (ataksja) i drżenie (tremor).
 12. Śmiertelność w przebiegu choroby wynosi 20% (główne przyczyny: upadki i urazy oraz SUDEP - Sudden Unexplained Death in Epilepsy, czyli nagła niewyjaśniona śmierć podczas epilepsji)
 13. Umiarkowane lub znaczne deficyty umysłowe.
 14. Możliwa nieprawidłowa reakcja na leki przeciwpadaczkowe w postaci zwiększeniem ilości i natężenia napadu (dotyczy leków: Tegretol / Carbamazepine, Sabril / Vigabatrin, Lamitrin / Lamotrygine, Luminalum / Phenobarbital).

Badania genetyczne: szczegółowe informacje >> tutaj

Proponowane leczenie
U dzieci ze zdiagnozowanym zespołem Dravet należy unikać takich leków jak:
 • fenytoina (Phenytoinum WZF)
 • fosfenytoina 
 • karbamazepina (Tegretol) 
 • oxcarbazapine (Trileptal) 
 • lamotrygina (Lamotrix, Lamitrin, Lamiplet, Smyla, Trogine, Plexxo, Lamexim, Lameptil, Danoptin, Epitrigine, Lamox, Lamotrigine)
 • wigabatryna (Sabril)
 • rufinamid 
 • tiagabina

Fenytoina lub fosfenytoina zwykle są podawane na oddziale ratunkowym w czasie długotrwałego napadu padaczkowego, ale trzeba ich unikać w pierwszej pomocy u dzieci z zespołem Dravet.

Rodzice powinni zostać poinformowani przez lekarza prowadzącego, w jaki sposób skutecznie obniżać gorączkę oraz otrzymać pisemną instrukcję pierwszej pomocy w przypadku drgawek przedłużających się powyżej pięciu minut - dla pracowników oddziałów ratunkowych (unikanie wyżej wymienionych leków). 
W oddziale ratunkowym może być potrzebne monitorowanie EEG, aby ustalić czy dziecko przechodzi niedrgawkowy napad padaczkowy.

Według badań klinicznych najskuteczniejszymi w zespole Dravet są następujące substancje: kwas walproinowy (Depakine, Orfiril, ValproLek, Absenor, Convulex, Dipromal), klobazam (Frisium) i stiripentol. Kolejne leki mogące okazać się skuteczne to: topirimat (Topamax,Toramat, Topiramax, Eduran, Epiramat, TopiLek, Topigen, Epiramat, Etopro, Epitoram, Symtopiram), zonisamid (Zonegran), lewetyracetam (Keppra), a także umiejętnie prowadzona dieta ketogenna. Pomocne mogą okazać się także: felbamat, etosuksymid oraz bromki. Jednak ich skuteczność nie jest równa kombinacji stiripentolu, kwasu walproinowego i klobazamu. Zatem, aby terapia była skuteczna, konieczne jest stosowanie kilku leków.

Leczenie farmakologiczne powinno być uzupełnione wczesną diagnostyką zaburzeń rozwojowych i ich wyrównywaniem. Rozwój dziecka powinien być wspomagany jak najwcześniej jest to możliwe. Zaleca się rehabilitację ruchową, mowy (logopeda), społeczną, zawodową, a także terapię zajęciową. W przypadku wad ortopedycznych dziecko powinno mieć zapewnioną fizjoterapię, a w razie potrzeby specjalne ortezy.

Dzieci mają także obniżoną odporność, zaburzenia odżywienia, snu, dysautonomię oraz zaburzenia psychiczne. Każdy z tych problemów powinien być skonsultowany ze specjalistą.

Dzieci i pozostali chorzy z zespołem Dravet muszą pozostawać pod opieką drugiej osoby ponieważ występuje u nich zwiększone ryzyko nagłej niewyjaśnionej śmierci podczas epilepsji (Sudden Unexplained Death in Epilepsy, SUDEP)

Na podstawie:
Emergency Guidelines Orphanet
Orphanet 
NORD
Stowarzyszenie na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną DRAVET.PL
GABRA1 and STXBP1: Novel genetic causes of Dravet syndrome.
Identification of SCN1A and PCDH19 mutations in Chinese children with Dravet syndrome.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz