sobota, 11 maja 2013

Dysplazja przynasadowa typu Jansena

Chondrodysplazja przynasadowa typu Jansen (JMC) jest rzadkim zaburzeniem spowodowanym zaburzonym różnicowaniem się chondrocytów, zwykle powiązana z poważną hiperkalcemią (wysoki poziom wapnia we krwi) i hipofosfatemią (niski poziom fosforu we krwi) mimo normalnego lub niewykrywalnego w surowicy krwi PTH (parathormon) lub PTHrP (peptyd PTH-podobny). Anomalie te wynikają z mutacji w pewnym genie, a opisywaną chondrodysplazję charakteryzuje także karłowatość z krótkimi kończynami i deformacje kostne.

Inne nazwy choroby: Jansen's metaphyseal chondrodysplasia, JMC

Rozpowszechnienie: poniżej 1 : 1000 000

Przyczyny i dziedziczenie: autosomalne dominujące. Odnotowano cztery mutacje odpowiedzialne za pojawienie się tej chondrodysplazji. Obejmują one mutacje w genie kodującym receptor PTH / PTHrP (PTHR1), które stwierdzono u kilku niezależnych osób z JMC.

Anomalie te prowadzą do konstytutywnej aktywaji receptora PTH oraz niezależnego od PTHrP. Ponieważ PTHrP jest najbardziej wyrażone w nerkach i kościach oraz w przynasadowej płytce wzrostu, cechy te prawdopodobnie wyjaśniają nieprawidłowości obserwowane w hemostazie mineralnej płytki wzrostu i rozwoju związanego z tą chorobą.

Objawy kliniczne i diagnostyka
Noworodek może wyglądać na zdrowego, ale w nielicznych przypadkach. Zwykle przy urodzeniu obserwuje się cechy dysmorficzne obejmujące:
Dziecko z JMC
http://www.indianpediatrics.net
- mikrognację, czyli małą żuchwę,
- wydatne i szeroko rozstawione oczy (hiperteloryzm),
- wysokie sklepienie czaszki,
- pełne policzki,
- szerokie szwy czaszkowe,
- podniebienie gotyckie - wysoko sklepione.
Z powodu zarośnięcia nozdrzy tylnych i/lub złamań żeber pacjenci często mają poporodową niewydolność oddechową i wymagają intubacji.

W pierwszym roku życia, dzieci osiągają niższy wzrost. Mogą pojawić się trudności w karmieniu, nawracające wymioty i odwodnienie, a także związane z dysplazją inne wady, jak kaczkowaty chód, powiększone stawy, wydatne łuki brwiowe, czołowo-nosowa hiperplazja (rozrost, powiększenie), dzwonkowata klatka piersiowa z poszerzonymi spojeniami żebrowo-chrzęstnymi.
Kończyny dolne, w porównaniu z długimi kościami ramion są krótkie i wygięte. Rozwój zębów i szkliwa wydaje się być normalny. Opisano przypadki łagodnych postaci JMC z mniej wydatnymi zmianami w obrazach rentgenowskiech. Warto wiedzieć, że możliowści intelektualne dzieci mieszczą się w granicach norm. Objawy radiologiczne obejmują liczne deformacje kostne podobne do
Rtg klatki piersiowej
http://www.indianpediatrics.net
krzywicy, osteopenię, zwapnienia w przynasadach kości, nieregularne kostnienie chrząstek i inne.

Badania laboratoryjne:
- aktywność fosfatazy alkalicznej - może być podwyższona,
- poważna, lecz zasymptomatyczna hiperkalcemia (wysoki poziom wapnia we krwi),
- obniżenie wydalania fosforanów w moczu,
- wydalenie nefrogenicznego cyklicznego AMP - podwyższone lub w górnych granicach normy,
- normalny lub niemierzalny parathormon.

Diagnostyka przedporodowa
Rodzina w której występuje chory na JMC powinna być objęta badaniami prenatalnymi - amniopunkcją z właściwym badaniem molekularnym. Rodzina powinna znaleźć się pod opieką poradni genetycznej i uzyskać stosowne konsultacje.

Możliwości lecznicze
Brak dostępnych metod leczenia.


Na podstawie:
 Jansen's metaphyseal chondrodysplasia Orphanet 
Case report