niedziela, 27 listopada 2016

Spółka Clementia ogłasza najnowsze wyniki badania 2. fazy nad zastosowaniem palowarotenu w leczeniu pacjentów z postępującym kostniejącym zapaleniem mięśni

MONTREAL, KANADA, 14 października 2016 r.– Spółka ClementiaPharmaceuticals Inc. ogłosiła najnowsze wyniki prowadzonego przez nią badania klinicznego fazy 2. nad zastosowaniem palowarotenu w leczeniu postępującego kostniejącego zapalenia mięśni (fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP). FOP to niezwykle rzadka, ciężka choroba, w przebiegu której postępujące kostnienie heterotopowe (heterotopicossification, HO, kość pozaszkieletowa) mięśni i tkanek miękkich stopniowo ogranicza ruchy w stawach, co prowadzi do utraty funkcji, niepełnosprawności fizycznej i ryzyka przedwczesnego zgonu. W tym kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 40 pacjentów wykryto kilka pozytywnych tendencji, w tym związane z palowarotenem zmniejszenie odsetka uczestników, u których wystąpiły nowe ogniska HO, zmniejszenie objętości nowych ognisk HO, osłabienie zgłaszanego przez pacjentów bólu związanego z zaostrzeniami i skrócenie czasu do ustąpienia zaostrzeń związanych z FOP, jednak w żadnym z tych przypadków nie osiągnięto poziomu istotności statystycznej. Palowaroten był dobrze tolerowany i wszyscy uczestnicy ukończyli 12-tygodniowe badanie oraz zostali włączeni do kontynuacji badania prowadzonej metodą otwartej próby.

„Wyniki tego przełomowego badania klinicznego są zachęcające i ściśle odzwierciedlają obserwacje z wcześniejszych badań palowarotenu prowadzonych na zwierzętach” – powiedział główny badacz, dr Frederick Kaplan, profesor Katedry Ortopedii Molekularnej ufundowanej przez Izaaka i Rose Nassau oraz kierownik Zakładu Ortopedii Molekularnej na Wydziale Medycznym im. Perelmanów Uniwersytetu w Pensylwanii. „To badanie znacznie poszerzyło naszą wiedzę w zakresie FOP i stanowi istotny krok naprzód dla całej społeczności zainteresowanej leczeniem FOP.”

W tym 12-tygodniowym badaniu fazy 2. zrandomizowano pacjentów do trzech grup dawkowania: 10 mg palowarotenu przez 2 tygodnie, następnie 5 mg przez 4 tygodnie (10/5), 5 mg przez 2 tygodnie, a następnie 2,5 mg przez 4 tygodnie (5/2,5) lub placebo. Leczenie rozpoczęto w ciągu 7 dni od początku zaostrzenia, a ocen dokonywano w punkcie wyjściowym, po zakończeniu leczenia (6 tygodni) i po 6-tygodniowym okresie obserwacji (12 tygodni). Uczestnicy przyjmujący placebo byli narażeni na 2,6 razy większe ryzyko wystąpienia HO niż poddawani leczeniu palowarotenem w dawce 10/5 mg, podczas gdy u uczestników przyjmujących palowaroten według któregokolwiek schematu dawkowania wystąpiło mniej nowych ognisk HO, niż u uczestników przyjmujących placebo. Uczestnicy przyjmujący lek wg schematu 10/5 zgłaszali większą poprawę w zakresie bólu związanego z zaostrzeniami oraz skrócenie czasu trwania ogólnych objawów zaostrzenia. Mimo że zaobserwowano związane z dawką zwiększenie częstości występowania śluzówkowo-skórnych zdarzeń niepożądanych, żaden z uczestników nie wymagał zmniejszenia dawki z powodu problemów z tolerancją ani nie został wycofany z badania.

Oczekuje się, że pełne wyniki badania fazy 2. zostaną opublikowane w przyszłym roku. Spółka Clementia nadal gromadzi ważne dodatkowe dane w ramach kontynuacji badania fazy 2. oraz toczącego się badania obserwacji naturalnego przebiegu choroby. Dane uzyskane z tych badań będą podstawą projektowania badania rejestracyjnego fazy 3., którego rozpoczęcie planuje się na rok 2017. „Fakt, że pacjenci tolerowali palowaroten bez konieczności przerwania leczenia z przyczyn związanych z bezpieczeństwem w przypadku dawki 10 mg, zachęcił nas do zastosowania wyższej dawki w kontynuacji badania prowadzonej metodą otwartej próby fazy 2. oraz do zwiększenia liczby dni leczenia” powiedziała dr Donna Grogan, Dyrektor ds. Medycznych spółki Clementia. W ramach kontynuacji badania, na podstawie nowych badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Pensylwanii i Children’sHospital of Philadelphia (CHOP) oraz wyników zakończonego badania fazy 2, wprowadzono także podawaną długoterminowo dawkę dobową.

To badanie kliniczne było poprzedzone wieloma latami badań laboratoryjnych. Główny badacz, dr Maurizio Pacifici, Dyrektor ds. Badań w dziedzinie ortopedii w CHOP, i jego współpracownicy jako pierwsi wykazali, że palowaroten wywiera silne działanie biologiczne w transgenicznym mysim modelu ludzkiego FOP i istotnie hamuje ogniska HO. „Wyniki te stanowią podstawę i przesłankę do badania palowarotenu w celu zapobiegania HO u pacjentów z FOP w tym badaniu” – powiedział Pacifici.

„Chcielibyśmy podziękować pacjentom, ich rodzinom, badaczom i kierowanym przez nich zespołom badawczym” – powiedziała Dyrektor Generalna spółki Clementia, ClarissaDesjardins. „Opracowanie potencjalnego sposobu leczenia FOP stanowi naszą pasję i nasz cel i będziemy nadal jak najszybciej, i z jak największą determinacją dążyć do opracowania bardzo potrzebnego leczenia dla wszystkich pacjentów z FOP.”
Dodatkowe informacje na temat palowarotenu i programu badań klinicznych spółki Clementia można znaleźć na stronie clementiapharma.com.

Uwagi redaktora: Dr Kaplan deklaruje brak konfliktu interesów i pełni rolę globalnego głównego badacza badania fazy 2. prowadzonego przez spółkę Clementia.

Informacje na temat postępującego kostniejącego zapalenia mięśni (fibrodysplasiaossificansprogressiva, FOP)
FOP to rzadka, powodująca ciężką niepełnosprawność, wrodzona miopatia charakteryzująca się kostnieniem heterotopowym (heterotopicossification, HO) mięśni i tkanek miękkich. Kostnienie heterotopowe polega na powstawaniu kości poza szkieletem; w przebiegu FOP stopniowo ogranicza ono ruchy w stawach, co prowadzi do skumulowanej utraty funkcji, niepełnosprawności i ryzyka przedwczesnego zgonu. Prawie wszystkie noworodki z FOP mają charakterystyczną wadę palców stóp, polegającą na skróceniu i wykrzywieniu do środka paluchów. FOP jest wywołana mutacją genu ACVR1, co skutkuje zwiększoną aktywnością receptora BMP typu I lub receptora ALK2 zaangażowanych w szlak morfogenetyczny kości (bonemorphogenetic, BMP), kluczowy szlak kontrolujący wzrost i rozwój kości. Obecnie brak jest dopuszczonych do stosowania terapii FOP.

Informacje na temat palowarotenu
Palowaroten to agonista receptora gamma kwasu retinowego (retinoicacid receptor gamma agonist, RARγ) badany w leczeniu FOP. W badaniach przedklinicznych FOP w modelach mysich wykazano, że palowaroten blokował zarówno wywołane urazami, jak i samoistne kostnienie heterotopowe, utrzymywał mobilność i przywracał wzrost szkieletu. Palowaroten otrzymał od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) status kwestii pilnej oraz, zarówno od FDA, jak i Europejskiej Agencji Leków (EMA), status sierocego produktu leczniczego przeznaczonego do leczenia FOP.

Informacje o spółce ClementiaPharmaceuticals Inc.
Spółka Clementia to firma biofarmaceutyczna prowadząca działalność na poziomie klinicznym, zaangażowana w opracowywanie terapii dla pacjentów, dla których nie jest dostępne żadne leczenie. Spółka opracowuje swój główny potencjalny lek, palowaroten, innowacyjnego agonistę RARγ, przeznaczony do leczenia postępującego kostniejącego zapalenia mięśni (fibrodysplasiaossificansprogressiva, FOP) i innych chorób. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.clementiapharma.com

Materiały Prasowe